Johan Antus

Main menu: Home


HC Trasten

 

Trasten är Karlskronas HuvudCentral för Civilförsvaret och därmed en del av totalförsvaret. Verksamheten har en uteslutande humanitär inriktning och syftar till att skydda och rädda liv. Bild från första stötvågsdörren. Observera väggens tjocklek.


På väg in i anläggningen möts man av lustiga tryckutjämnare och en helt annan typ av duschvägg.Väl insläppt från omvärldens hemskheter möts man av vakten.


Ordersal varifrån allt skulle ledas. Runt om kring finns olika servicefunktioner så som samband etc.

Från och med den 1 januari 1987 är kommunen civilförsvarsmyndighet  och svarar för civilförsvars-planering på lokal nivå.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret och till sitt förfogande ett stabsorgan för ledning av civilförsvarsverksamheten under krigsfara och i krig. En ny organisation, hemskyddsorganisationen, håller (höll 1983) på att införas. Kommunen indelas i hemskydds-områden med en hemskyddsgrupp på 3 personer och ett antal hemskyddsombud i varje område. Dessa utgör en länk under beredskap och krig mellan den övriga civilförsvarsorganisationen och allmänheten.Utspisning av god och näringsriktig kost är en viktig del av livet i berget.


Personalen bor i effektivt inredda logement. Tidstypisk orange plastmatta.


Mysbelysning


Herrar bor i en korridor och damer i en annan. What happened to bunker love?
Madrasserna kom från EPA. Jag minns, gör du?
Intressant att det kommer från "Varuhus 17", låter väldigt socialrealistiskt med smak av 5-års planer och Östtyskland... Något för Bengtograd?


Civilförsvarslagen (1960:74) samt lag om ändring i civilförsvarslagen (1984:1026) utgör författningsunderlag vid upprättande av skyddsplan. Skyddsplaneringen skall ge underlag för beslut om de skadeförebyggande åtgärder som behövs för att skydda de som bor eller vistas i kommunen.Eget vatten


Trasten är modernt inredd med bl.a. stringhyllor


Krypto

Skyddsplanens olika delar är följande:

Indelning i hemskyddsområden som utgör planeringsområde för skyddsåtgärder av olika slag. Områdena klassificeras med hänsyn till läge och risk.

Skyddsanalysen som innebär en kartläggning för varje hemskyddsområde beträffande behovet av skyddsplatser samt möjligheten att anordna skydd och genomföra omflyttningar mm.

Skyddsplanen som styr fredstida skyddsrumsproduktion.

Planerna för de skadeförebyggande åtgärderna som syftar till att så långt möjligt i fred förbereda åtgärder och säkerställa resurser så att verksamheten under beredskap och i krig kan genomföras med erforderlig snabbhet och säkerhet.


Telefonissor på rad.

Telefoner kan ha sin charm
En helt annan telefon


De förebyggande planerna är:

Planerna för  byggnadstjänst som syftar till att i krig eller vid krigsfara ordna skyddade utrymmen där skyddsrum ej finns och att bygga provisoriska krigsbranddammar.

Plan för hänvisning till skyddsrum som syftar till att underlätta allmänhetens möjligheter att söka skydd i skyddsrum.

Plan för omflyttning som syftar till att ge underlag för beslut om hur omflyttning skall ske inom skyddsrumsorten.

Plan för utrymning/inkvartering som syftar till att möjliggöra beslut om utrymning och inkvartering för de som saknar tillgång till skydd i skyddsrum samt totalt utrymning.

Plan för utdelning av andningsskydd som syftar till att möjliggöra att civilbefolkningen inom en vecka efter beslut skall ha tilldelats andningsskydd.
Bilden visar ganska pedagogiskt hur det skulle gå till. Försvarsmaktens radarstationer upptäcker hot som sammanställs i en LuftFörsvarCentral som i sin tur kontaktar berörda HC:n. Dessa larmar civilbefolkningen.


Oj, en ersättare för den gamla fina Manöverlåda MA-AC-CF.Självklart har man kvar sin manuella snörväxel.


Här finns massor med spännande läsning.


Skyddsplanen utgör underlag för övriga civilförsvars- och beredskapsplaner.
Skyddsplanen har utformats så att den kan utgöra underlag för hemskyddsorganisationernas verksamhet.
Kartunderlag utgöres av kommunens adresskartor i skala 1:5000 och 1:30000 samt kartor i skala 1:1000 för detaljredovisning av skyddsrum. Översiktligt används adresskartans format. I övrigt håller kartorna A-format.
Stadsbyggnadskontoret har upprättat förslag till skyddsplan och svarar för ajourhållning av den.


När man tänker på det så var det tur att den här kartan inte kom till skarp användning.


Rad av ödesmättade strömbrytare. Intressant att man kan bara välja mellan Övning och Beredskap. Men fred då?Anläggningen skulle vara självförsörjande.


När nöden är som störst är vägen ut lång, väldigt lång..


Mysko apparater
Vägen ut


Betong kan vara vacker!