Johan Antus

Main menu: HomeProjekt E-012 eller försvaret testar LSD


bild wikipedia

MPI, militärpsykologiska institutet forskningsprojekt ”Studier av beteenden förorsakade av psykokemiska stridsmedel” var en del av den skyddsforskning vi har bedrivit i landet. Att skyddsforska måste ses som nödvändigt för att kunna förstå skadeverkan för att kunna utveckla skydd mot det skadliga.


ur VP-nytt

MPI var en svensk myndighet som bildades 1955. Man bedrev forskning framför allt riktad på psykologiska aspekter av personalurval inom svenska försvaret. 1974 infogades MPI i Försvarets forskningsanstalt (FOA). Att använda psykokemiska stridsmedel som var prestationsnedsättande, i stället för dödande, ansågs som en mer human krigföring under kalla kriget och företeelsen studerades av alla parter.
Att dessa substanser enbart tillfälligt verkar mot levande organismer och försätter soldater ur stridbart skick samt att de inte förstör fabriker, infrastruktur etc ansågs självklart som stora vinster. FOA (Försvarets forskningsavdelning) ansåg t.ex. 1964 att ”den höga effektiviteten, den humana karaktären.. de låga kostnaderna... att sannolikheten för att C-stridsmedel insättas mot militära mål synes vara lika stor eller större än att taktiska kärnvapen insätts”.


Det militära intresset (vid den här tiden) var stort. Tankarna far snabbt i väg till ”Män som stirrar på getter”, projekt MK-Ultra och liknande.  LSD tillverkas lätt och billigt. Den ”enorma potentialen gör dessutom LSD till ett betydelsefullt vapen, speciellt i händerna på specialutbildade sabotörer.” LSD är vattenlösligt och skulle mycket väl kunna tillföras dricksvattnet hos ett mål.

Man räknade alltså att LSD skulle kunna användas som psykokemiskt stridsmedel mot svenska soldater, och man ville därför veta mer om effekterna. Under senare delen av 1960-talet genomförde MPI experiment med LSD inom ramen för det så kallade projekt E-012 som byggde vidare på LSD-experiment som genomförts vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet 1964-1965.Ur ett urval av 225 statistikstuderande valdes 30 ”betalda studenter” som ingick i testgruppen.
De hade då bl.a. svarat på olika frågor om sig själva.I årsskiftet 1964-65 undersökte således ”interaktionen mellan LSD och hypnos”. I rapporten läser jag ”Bakom försöket ligger vissa teoretiska spekulationer om att LSD kan sägas framkalla ett trance-tillstånd som liknar hypnos”. Vid den här tiden hade man bara begränsade kliniska kunskaper om effekten av LSD.

Delar av gruppen fick placebo, andra LSD och några LSD och hypnos. Före och efter testet fick man svara på frågor och göra självskattningar.


Fler försök gjordes med andra grupper. I en utgjordes ”försöksmaterialet” av 12 manliga försökspersoner i åldern 23-50 år. Även här fick man före undersökningen en medicinsk och psykiatrisk bedömning. Alla försökspersoner var akademiker (varför nu detta skulle ha någon betydelse) samt, intressant nog, så var hälften psykiatriker eller psykologer. Flera hade ”ingående teoretisk kunskap” om LSD och deltog (gladeligen?) frivilligt och utan ersättning. Måhända ville man få mer än bara teoretisk kunskap om narkotikan?


Försöken genomfördes sannolikt på ett psykiatriskt sjukhus, sannolikt Rålambshovs mentalsjukhus.
I detta prov utsatte man även försökspersonerna för buller och annan störningar under testerna.


Var det här man  trippade?

Huruvida militärpsykologiska institutet använde frivilliga soldater i dessa test vet jag inte men  det var vanligt utomlands. Från 1950-talet till och med 1970-talet kunde man i länder som Storbritannien, USA och Sovjet använda sina militära styrkor som försöksverkstad för en experiment bl.a. med LSD.

När jag ändå höll på att gräva i arkiven så passade jag på att se efter hur mycket droger "moder Svea" hade i ladorna. Inte helt lätt då det är utspritt på olika ställen men det ser ut som en hel del...


184 kg morfin här.. inte illa..

128 kg opium.. det tar sig..


Jahaja.. en del svinn finns noga dokumenterat i rullorna. Måhända var det någon som gillade vilda parties?